Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Jody Deijnen Photography gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. Algemeen

 • De foto’s op www.jodydeijnenphotography.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Jody Deijnen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Jody Deijnen Photography. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

 • Jody Deijnen Photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Jody Deijnen Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, adviezen die niet zijn opgevolgd enzovoort.

 • Jody Deijnen Photography doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • Jody Deijnen Photography heeft geprobeerd om alles wat op haar website staat correct en volledig weer te geven, iedereen kan desondanks een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

 • Jody Deijnen Photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • Jody Deijnen Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Jody Deijnen Photography zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Jody Deijnen Photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op Jody Deijnen Photography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dient u dit direct bij Jody Deijnen Photography aan te geven. Dat geeft de fotografe de mogelijkheid op dat moment andere opties te bekijken. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • Wenst u andere foto's dan in de portfolio op de website van Jody Deijnen Photography zichtbaar is, geef dit dan bij reserveren van de reportage aan. Jody Deijnen Photography is dan in de gelegenheid aan te geven of dit haalbaar is of dat dit dermate afwijkend is van de stijl van fotograferen dat de reportage geen doorgang kan vinden.  

 • Jody Deijnen Photography zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 6 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Jody Deijnen Photography selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij. 

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

 • Jody Deijnen Photography levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen, wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.

 • Jody Deijnen Photography is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 

2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Jody Deijnen Photography.

 • U geeft Jody Deijnen Photography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). U ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien u uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van u of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient u dit vóór de reservering per email kenbaar te maken. In overleg zullen dan de mogelijkheden bekeken worden voor een reportage.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel de versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking (zoals bijvoorbeeld standaard filters) of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Jody Deijnen Photography. 

 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft u het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 • Het is niet toegestaan dat u digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jody Deijnen Photography

 • Vermeld altijd Jody Deijnen Photography bij het plaatsen van een foto.

 • Jody Deijnen Photography levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Jody Deijnen Photography (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur. De  € 150,00 ter bevestiging van de reportage dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als deze betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • Voor geboortereportages geldt dat de eerste van 3 termijnen direct na ontvangst van de factuur voldaan dient te worden. De opvolgende termijnen hebben steeds een betaaltermijn van 14 dagen. 

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Jody Deijnen Photography.

 • De betaling van het na de reportage gekozen pakket dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Jody Deijnen Photography aan te wijzen rekening. Wanneer er gekozen is voor een pakket en dit schriftelijk is bevestigd is op welke manier dan ook (lees: per brief, e-mail, sms en/of Whatsapp), bent u verplicht dit bedrag te voldoen. Na het versturen van de factuur kan de pakketkeuze niet meer worden veranderd en staat deze vast.

 • Na het voldoen van de factuur voor het gekozen pakket, worden de digitale bestanden binnen twee weken verstuurd.

 • Jody Deijnen Photography is na het verlopen van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd, na 2 herinneringsberichten en 2 aanmaningen inclusief administratieve kosten, tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien Jody Deijnen Photography bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal u gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van het bij u te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. U zult tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien u met de betaling jegens Jody Deijnen Photography in gebreke bent, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 • In de studio of tijdens een fotoreportage mogen er geen foto's gemaakt worden met een mobiele telefoon of andere eigen camera. Wanneer er foto's gemaakt worden mogen deze niet worden gedeeld op social media zonder toestemming van Jody Deijnen. 

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een reportage na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Jody Deijnen Photography. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

 • Ziekte en overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden vallen onder andere onder geldige redenen voor het annuleren van een reportage.

 • Bedenkt u zich na een annulering en besluit u alsnog de reportage te reserveren? In dat geval zullen er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht worden om de reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geldt ook als de reportage geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. 

 • Jody Deijnen Photography is gerechtigd een reportage met een geldige reden te annuleren. Jody Deijnen Photography zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien van toepassing, is Jody Deijnen Photography niet verplicht vervanging te regelen, tenzij dit in geval van geboortefotografie contractueel is vastgelegd.
  Een fotoreportage vindt altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Te laat komen voor een reportage heeft gevolgen voor de reportage, namelijk:

  Voor een Newbornreportage geldt het volgende:

  • 0 - 30 minuten te laat: De tijd die later begonnen wordt zal van de totaaltijd van de reportage af gaan. 

  • Meer dan een half uur te laat: De reportage wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde reportagekosten. 

   Voor een buitenreportage geldt het volgende:

  • 0 - 15 minuten te laat: De tijd die later begonnen wordt zal van de totaaltijd van de reportage af gaan. 

  • Meer dan een 15 minuten te laat: De reportage wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde reportagekosten. 

 

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.    

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.    

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan dient het verschil bij betaald te worden om recht te hebben op de service.    

 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.    

 • De leverdatum van de cadeaubon geldt als uitgiftedatum. De einddatum staat op de cadeaubon vermeld.    

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.    

 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.    

 

6. Privacy & persoonsgegevens

Jody Deijnen Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. De Privacyverklaring van Jody Deijnen Photography is van toepassing.